قارقار های در گلو مانده

با عرض معذرت از بازديدکنندگان «تازه چه خبر!»
تا حل شدن دعوای باز کردن کد هرات و عمومی شدن اشتراک اينترنت در اين ديار قار قار اين عکه هم از بالای درخت ناجو همچنان به تناوب و با فاصله خواهد بود.
البته نه اين که کف گير «عکه خوش خبر!» خورده باشد به ته ديگ «تازه چه خبر!»

/ 0 نظر / 10 بازدید